<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Motiverade medarbetare når eller överträffar sina mål

8 JUL, 2019

Lästid 1 Minuter

Vi får ofta frågor från företagsledningen och VD vad det är som ökar motivationen hos medarbetarna. En generell uppfattning är att det bara är kopplat till lön och karriärklättrande, men vi vet med 18 års erfarenhet, att det för de allra flesta handlar om helt andra saker. I de flesta undersökningar hamnar lön långt ner på listan.

Det är snarare erkänsla, belöning och uppmuntran som både påverkar trivsel och prestation. Detta bygger naturligtvis också på att medarbetaren är engagerade för hur det går förföretaget, kan påverka och förstår hur arbetsinsatsen bidrar till att lyckas med målen (delaktighet).

Vi vet också att 80 % av företagen saknar ett belöningssystem som styr säljarbetet och som påverkar säljarnas prioriteringar. Det finns förstås en rad metoder för att öka motivationen hos medarbetarna på en arbetsplats.

Nulägesanalys innan start  

Ett bra förarbete är en av framgångsfaktorerna. För att kunna formulera en framgångsrik belöningsstrategi bör företagsledningen följa en handlingsplan där det första steget är att göra en konkret nulägesanalys enligt följande:

 

1. Finns det något befintligt belöningssystem och hur fungerar det?

Var bör förändringarna ske? Är företagets ledning beredda att lägga ner tid, pengar och ansträngning på att göra dessa förändringar? Hur viktiga är dessa förändringar för företagets fortlevnad eller att nå målen?

 

2. Vilka avdelningar, grupper eller divisioner finns inom företaget och hur berörs de?

Vilka är företagets framgångsfaktorer? Vad bör göras för att uppnå eller behålla önskad marknadsposition, stämmer dessa framgångsfaktorer med vad som skapar framgång inom branschen? Vilken är företagets övergripande strategi? Vilka är de första indikatorerna som visar på framsteg i identifierade framgångsfaktorer? Vilka är de främsta hoten mot företagets mål?

 

3. Vilken typ av beroende är nödvändigt hos anställda för att strategin ska lyckas?

Hur bör de anställda handla, hur bör de inte agera, vad skall de göra mer respektive mindre av? I vilken utsträckning vet de anställda hur de ska handla och varför de bör handla på detta sätt.

 

4. Vad bör programmet innehålla för att framgångsrikt uppfylla sitt syfte.

Individuellt eller teambaserat? Hur pass tävlingsinriktat bör programmet vara? Ska det vara mot eget mål eller ska teamen jämföras? Ska det gälla alla eller ska motivationsprogrammet skräddarsys för varje grupp?

Hälsningar Stefan
VD | Inspiration Director